ознайомитися з офертою зараз або пізніше

введіть літери, що вказані на картинці:

CAPTCHA

1. Загальні положення

1.1. Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) ТОВ «Меморіал Сервіс», код (надалі — Оператор онлайн-сервісу/Оператор), щодо укладення з невизначеним колом осіб Договору надання доступу до онлайн-сервісу інформаційно-консультаційних послуг (надалі — Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

1.2. Оператору належить право власності та право інтелектуальної власності на онлайн-сервіс інформаційно-консультаційних послуг, що розміщений за адресою http://memorialservice.ua.

1.3. Згідно зі статтями 205, 633, 638-642 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов, особа, яка провадить акцепт Оферти, стає Споживачем або Користувачем онлайн-сервісу інформаційно-консультаційних послуг в залежності від обсягу прав та обов’язків що їх особа приймає у відповідності до викладених нижче умов.

1.4. У відповідності до вимог ст.7 Закону України «Про електронну комерцію» Оператор повідомляє про себе наступну інформацію:

- повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Меморіал Сервіс»;

- місцезнаходження Оператора - м. Київ, вул. Милославська 12, к. 331;

- адреса онлайн-сервісу інформаційно-консультаційних послуг - http://memorialservice.ua;

- у розрахунок вартості товарів, робіт, послуг Оператора включені податки.

2. Визначення

2.1. Онлайн-сервіс інформаційно-консультаційних послуг – сукупність інтелектуальних, інформаційних, та програмно-технічних засобів що забезпечують можливість користування та/або надання інформаційно-консультаційними послугами Оператора.

2.2. Інформаційно-консультаційні послуги Оператора (Інформаційні послуги) – забезпечення технічної можливості внесення даних про місця родинних поховань, формування та адміністрування бази таких даних з наданням доступу до неї, інформаційна підтримка при складанні та допомога при фактичному виконанні волевиявлення особи щодо ставлення до тіла після її смерті.

2.2. Веб-сайт або сайт — сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям.

2.3. Доменне ім'я сайту — частина простору ієрархічних імен мережі Інтернет, що обслуговується групою серверів системи доменних імен (DNS-серверів) та централізовано адмініструється.

2.4. Споживач Інформаційних послуг (Споживач) — фізична особа, яка пройшла реєстрацію на сайті, акцептувала Оферту та отримала доступ до Особистого кабінета для внесення даних про місця родиних поховань, та/або складання особистого волевиявлення щодо ставлення до тіла після смерті. За наслідком отримання доступу до Особистого кабінету Споживач отримує статус «Користувач».

2.5. Консультант, щодо Інформаційних послуг (Консультант) — Користувач, який подав запит до Оператора щодо розширення функціоналу онлайн - сервісу Особистого кабінету до рівня «Консультант», виконав кваліфікаційні вимоги відповідно до умов цього Договору, та сплатив Оператору Тариф за розширення функціоналу.  

2.6. Афіліат - Користувач, який подав запит до Оператора щодо розширення функціоналу Особистого кабінету до рівня «Афіліат», виконав кваліфікаційні вимоги відповідно до умов цього Договору, та сплатив Оператору Тариф за розширення функціоналу.

2.7. Особистий кабінет – розділ сайту Оператора, до якого надається персональний доступ Споживачеві, Користувачеві, що надає змогу споживати/надавати Інформаційні послуги і забезпечений програмно-технічним функціоналом відповідного рівня («Консультант», «Афіліат»).   

2.8. Функціонал Особистого кабінету (функціонал) – сукупність варіантів використання Особистого кабінету, яка забезпечує певний рівень можливостей споживати/надавати Інформаційні послуги.  

2.9. Тариф — плата за доступ та використання можливостей Особистого кабінету рівня «Консультант» або «Афіліат».

3. Предмет Договору

3.1. Предметом Договору є надання Оператором доступу Споживачам, Консультантам, Афіліатам до Особистих кабінетів відповідного рівня та забезпечення їх належного функціонування задля споживання Інформаційних послуг, та/або їх надання необмеженому колу осіб.

3.2. За користування Особистим кабінетом рівня «Консультант» або «Афіліат» сплачується Тариф, Особистий кабінет рівня «Споживач» надається безкоштовно.

4. Умови надання доступу до Особистого кабінету. Акцепт оферти. Зміна статусу Користувача.

4.1. Споживач реєструється на сайті шляхом заповнення відповідної форми реєстрації, яка розміщена за посиланням

http://memorialservice.ua/register/

Сторони дійшли згоди про те що доказом акцепту Оферти Споживачем буде електронний лист який підтверджує його реєстрацію, що надійшов виключно з тієї електронної адреси яка була вказана ним при заповненні форми реєстрації. Сторони також домовились, що вказаний вище лист про підтвердження реєстрації на сайті Оператора буде вважатись електронним підписом Споживача у розумінні Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».   

Реєструючись на сайті, Споживач надає свою згоду на отримання повідомлень від Оператора через електронну пошту (e-mail) та через службу коротких повідомлень (SMS, Viber, Telegram та інші).

4.2. У разі набуття Споживачем рівня «Консультант», або «Афіліат», користування Особистим кабінетом здійснюється на таких умовах:

- доступ надається після попередньої сплати Тарифу на один календарний місяць. У випадку, якщо був оплачений період понад календарний місяць, кожен наступний період продовжується автоматично на наступний строк тривалістю календарний місяць, в випадку, коли достатньо коштів попередньої оплати на продовження такого періоду.

- Оператор має право не надавати доступ у випадку відсутності попередньої оплати. Надання Доступу поновлюється у день отримання грошових коштів попередньої оплати на рахунок Оператора. При цьому кошти, які надійшли на рахунок Оператора, в першу чергу йдуть на погашення існуючої заборгованості.

4.3. Доступ до сайту та Особистого кабінету, їх функціональних можливостей надається за принципом «як є». Оператор не гарантує, що надання доступу буде відповідати цілям та очікуванням Споживачів, Користувачів, вони  самостійно оцінюють і несуть всі ризики, пов'язані з використанням функціональних можливостей сайту Особистого кабінету.

4.4. Для набуття Споживачем рівня «Консультант», або «Афіліат», він повинен виконати наступні вимоги.

4.4.1. Для рівня «Консультант» Споживач має:

- подати Оператору заяву шляхом надсилання листа чи електронного повідомлення з особистої адреси, вказаної при реєстрації на сайті;

- сплатити відповідний Тариф;

- пройти навчання за розробленою Оператором програмою та успішно скласти тест на її засвоєння.

Сторони домовились про те що рішення про задовільне чи незадовільне складання тесту приймається Оператором одноосібно, пояснення щодо нього не надаються, оскарженню воно не підлягає.

4.4.2. Для рівня «Афіліат» Споживач має:

- набути рівень «Консультант»;

- подати Оператору заяву шляхом надсилання листа чи електронного повідомлення з особистої адреси, вказаної при реєстрації на сайті;

- сплатити відповідний Тариф.

Сторони домовились про те що рішення про надання рівня «Афіліат» приймається Оператором одноосібно, пояснення щодо нього не надаються, оскарженню воно не підлягає.

4.5. Інформація про додатковий функціонал Особистого кабінету, що надається після набуття Споживачем рівня «Консультант», або «Афіліат» опублікований на сайті за посиланням: ______________________________.

5. Ціна, умови її зміни. Порядок оплати.

5.1. Розмір плати для Користувачів рівня «Афіліат» та «Консультант» визначається згідно з Тарифом, опублікованим на веб-сайті Оператора за посиланням __________________.

5.2. Оператор має право переглянути Тариф в будь-який момент, при цьому такі зміни вступають у силу з моменту розміщення зміненого Тарифу за адресою в мережі інтернет, вказаною у п. 5.1. цього Договору, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при такому розміщенні.

5.3. Користувач, у разі незгоди з переглянутим/оновленим Тарифом, має право відмовитись від Договору, повідомивши про це Оператора письмово не пізніше, ніж через десять днів від дати розміщення зміненого Тарифу. У разі неотримання відмови, вважається, що Користувач погоджується з новим Тарифом.

5.4. Всі розрахунки за Договором здійснюються в національній валюті України — гривні, шляхом безготівкового перерахування на рахунок Оператора.

5.5. Факт належного надання Оператором доступу за звітний період та повної оплати доступу Користувачем засвідчується Актом надання доступу (надалі — Акт), який оформлюється Оператором та видається Користувачеві на його письмову вимогу протягом 10-ти днів з дати отримання такої вимоги.

5.6. Користувач повинен підписати переданий Акт протягом 3 (трьох) робочих днів з дати його отримання від Оператора, або в той же строк у 3 (три) робочих дні надати Оператору відмову від підписання Акту з переліком виявлених недоліків, невідповідностей та зауважень.

5.7. У випадку, якщо Користувач не надає Оператору у строк, визначений у пункті 5.6. цього Договору, підписаний зі своєї сторони Акт або мотивовану відмову, Акт вважається таким, що підписаний Користувачем.

5.8. За погодженням з Оператором, та за умови надання йому за запитом усієї необхідної інформації для здійснення перереєстрації, Споживач та Користувач в будь-який час можуть передати право користування своїм Особистим кабінетом будь-якій третій особі. Вказана третя особа набуває відповідного статусу виключно після особистого акцепту нею оферти в порядку що передбачений цим Договором.  

6. Строк дії і зміна умов Оферти

6.1. Оферта набуває юридичного значення з моменту її розміщення у мережі інтернет за посиланням ______________ та діє до моменту її відкликання Оператором.

6.2. Оператор залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Оператором змін до Оферти, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на веб-сайті за вказаним у пункті 6.1. цього Договору посиланням, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при такому розміщенні. Оператор повідомляє Споживачів та Користувачів про зміни в умовах Оферти та/або відкликання Оферти через Особистий кабінет.

7. Строк дії та припинення Договору

7.1. Договір між Споживачем та Оператором набирає чинності з моменту акцепту Оферти у відповідності до її умов і діє 1 (один) рік. Якщо за 10 (десять) календарних днів до дати закінчення строку дії Договору жодна із Сторін не повідомила іншу про припинення цього Договору, то строк дії Договору вважається продовженим (пролонгованим) на наступний рік. Зі спливом кожного наступного року застосовується той же порядок лонгації.  

7.2. Договір може бути достроково розірвано:

7.2.1. у будь-який час за згодою Сторін;

7.2.2. за ініціативою однієї із Сторін, за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору.

7.2.3. Після акцепту цієї Оферти всі попередні переговори, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

8. Відомості про конфіденційність та гарантії

8.1. Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання умов цього Договору, включно з інформацією про технології та технічні рішення, використані Оператором, а також будь-яка комерційна інформація про умови співпраці Сторін є конфіденційною і не підлягає розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків вимушеного розголошення на вимогу уповноважених державних органів. У разі вимушеного розголошення, Сторони зобов'язані негайно, але не пізніше ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту вимушеного розголошення, письмово повідомити про це іншу Сторону.

9. Персональні дані

9.1. Сторони надають одна одній право та згоду на обробку їх персональних даних безстроково, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Для цілей цього пункту під персональними даними Сторін маються на увазі персональні дані представника(-ів) Сторін, їх посадових осіб, власників/засновників та/або акціонерів/учасників. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Сторін, здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту інтересів Сторін та виконання цього Договору.

9.2. Оператор не несе відповідальності за дотримання Споживачем (Користувачем) вимог Закону України «Про захист персональних даних».

9.3.У випадку виникнення спорів щодо порушення вимог Закону України «Про захист персональних даних» з боку Споживача (Користувача) він зобов'язаний самостійно його врегулювати та відшкодовувати всі збитки, які були спричинені Оператору у зв'язку з таким порушенням.

10. Відповідальність і обмеження відповідальності

10.1. Оператор не гарантує абсолютної безперебійності або безпомилковості надання доступу до сайту (Особистого кабінету) та не дає гарантію того, що пропоноване програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять системних помилок. Оператор докладає всіх розумних зусиль і заходів з метою запобігання виникнення помилок.

10.2. Оператор не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, заподіяний Споживачеві чи Користувачеві в результаті:

10.2.1. використання або неможливості користування сайтом;

10.2.2. помилок, збоїв, недоступності сайту чи Особистого кабінету;

10.2.3. DDоS та інших атак на сайт;

10.2.4. помилкового видалення файлів;

10.2.5. дефектів, затримок у роботі чи передачі даних;

10.2.6. неправомірного доступу до інформації сайту особою або особами, що не є Сторонами цього Договору, якщо така дія призвела до знищення, блокування, модифікації, копіювання захищеної інформації, порушення роботи сайту чи зміни змісту деяких або всіх його сторінок;

10.2.7. якості каналів зв'язку;

10.3. Споживач у повному обсязі несе відповідальність за:

10.3.1. зміст інформації, що зазначається під час реєстрації;

10.3.2. свої дії, які вчиняються ним під час використання сайту, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних ідентифікації.

10.4. У разі дострокового розірвання Договору за ініціативою Користувача, Оператор не повертає йому залишок сплаченого, але не використаного до кінця Тарифу за доступ до сайту. Доступ діє до кінця оплаченого періоду.

11. Форс-мажор

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов'язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, масові безлади, заколоти, війни, епідемії, пандемії, дії органів державної влади та інші обставини, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за Договором.

11.2. У разі настання обставин форс-мажору під час дії цього Договору, виконання зобов'язань за Договором відкладається на термін дії обставин форс-мажору.

11.3. Сторона, що не може виконати зобов'язання за Договором, повинна негайно, але не пізніше ніж через 3 (три) календарні дні після настання обставин форс-мажору, письмово повідомити про це іншу Сторону. Те саме стосується моменту закінчення дії обставини форс-мажору. Несвоєчасне повідомлення про настання обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися надалі на зазначені вище обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе зобов'язань за цим Договором. Настання обставин форс-мажору має бути підтверджене довідкою відповідного компетентного органу.

12. Порядок вирішення спорів

12.1. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, згідно з чинним законодавством України. До спірних правовідносин застосовується право України.